kafedrasi < Avvalgi | Keyingi >

ФАН Fa Is Ma Am Se La JN ON Ya Ta O` Gl Ku Si Bo Mu Жами
1. ABSTRAKT ALGEBRA 0
2. ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI 0
3. ANALIZNING MAXSUS BOBLARI 0
4. ANALIZNING TANLANGAN BOBLARI 0
5. BMI 0
6. DAK 0
7. DIFFERENTSIAL KO`PXILLIKLAR 0
8. EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA 0
9. GEOMETRIYA 0
10. GEOMETRIYANING TANLANGAN BOBLARI 0
11. KURS ISHI 0
12. MAGISTR.RAX 0
13. MAGISTRGA RAHBARLIK 0
14. MALAKA OSHIRISH 0
15. MATEMATIK ANALIZ 0
16. MATEMATIK MANTIQ 0
17. MATEMATIKANING TADBIQIY MASALALARI 0
18. MUTAXASSISLIKKA KIRISH 0
19. OLIY MATEMATIKA 0
20. OLIY MATEMATIKA ASOSLARI 0
21. P-ADIK ANALIZGA KIRISH 0
22. PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA MATEMATIK STATISTIKA METOD 0
23. TANLOV FANI: KASB - HUNAR KOLLEJLARIDA MATEMATIK A 0
24. TANLOV FANI:ZAMONAVIY MATEMATIKANING DOLZARB MUAM 0
25. математика 0
Хаммаси бўлиб: та манба киритилган
Жами катаклар сони: 400
Киритилган катаклар сони:
Кўзда тутилмаган катаклар сони:
Киритилмаган катаклар сони: 400
Холат: 0 %


    Фандан ушбу элемент кўзда тутилмаган

    Фандан ушбу элемент киритилмаган

    Фандан 1 та ушбу элемент киритилган

    Фандан ушбу элемент 1 тадан ортик киритилган

    Фандан ушбу элемент 5 тадан ортик киритилган